“SponsorKliks,
steun de Club en doe uw online aankopen via sponsorclicks (zonder meerkosten) [lees meer...]

 Notulen ALV  MVC De Hangar 22 januari  2021, per Teams

Aanwezig:

 

Aanwezig (per Teams) 14 leden die tevens 15 als ouder kind-leden vertegenwoordigen

Aanwezig - voltallige bestuur:

Idske Koning

Niki van Deursen

Sonja Lynch

Jochem van Gerwen

Eric Liebers

Anneke van Brussel (+1)

 

Opening

De voorzitter (Idske) opent de vergadering

Anneke houdt de presentielijst bij

De secretaris (Eric) zal notuleren.

 

Alle (ouders van) leden hebben voorafgaand een week voor de vergadering het algemene informatieboekje ontvangen, met daarin per werkgroep een toelichting op de gang van zaken, en tevens de financiële verslaglegging over het seizoen 2019-2020 (resultaat en balans) en de begroting voor het jaar 2020-2021.

 

Welkom door de voorzitter. Het was, door corona, een raar seizoen en dat is ook dit lopende seizoen het geval. We hebben als bestuur geprobeerd goed te communiceren, m.n. via de email-nieuwsbrief. 

Tevens worden afspraken gemaakt over de werkwijze tijdens deze Teams vergadering. 

 

Een aantal punten uit het boekje worden toegelicht door de voorzitter, waaronder 

  • de activiteiten die wel hebben plaatsgevonden
  • een bericht van de Vertrouwens Contact Personen (VCP) dat er geen incidenten zijn gemeld. 
  • Tevens de oproep voor nieuwe VCP leden en 1 nieuw lid voor de wedstrijdcommissie.

Er is ook behoefte aan een materialen-M/V die van tijd-tot-tijd wil bijhouden of alle materialen nog goed zijn en wat er eventueel vervangen moet worden.  In de volgende nieuwsbrief wordt dit nader toegelicht. 

 

Begroting 2019-2020 was licht negatief, maar uiteindelijke resultaat is positief licht positief. 

Oorzaken zijn: 

  • mindere inzet externe trainers
  • lagere vrijwilligersvergoeding door uitvallen trainingen in het voorjaar van 2020
  • minder activiteiten
  • meer nieuwe leden
  • € 300 prijzengeld Meerhovenquiz
  • 1 maand teruggave zaalhuur 

Er is al één maand teruggave zaalhuur opgenomen in 2019-2020 (maand juni 2020 niet geïncasseerd). De overige teruggave (maart-mei 2020, in eerste instantie wel geïncasseerd, wordt later in het jaar teruggegeven) wordt financieel verrekend in 20-21, tegelijk met het niet-incasseren van de contributie najaar 2020, omdat de afwikkeling geheel in het seizoen 20-21 valt en deze bedragen ongeveer tegen elkaar weg zullen vallen.

 

Het positieve resultaat over 2019-2020 wordt toegevoegd aan de reserves.  ALV keurt dit goed.

Bestuur vraagt décharge voor het gevoerde (financiële) beleid, onder de voorwaarde dat de kascontrolecommissie deze controle nog uitvoert en een goedkeurende verklaring geeft. De ALV verleent décharge.

 

Begroting 2020-2021 is wederom licht negatief. We weten dat er een teruggave gaat komen voor de zaalhuur en dat er een contributie-restitutie wordt gegeven. Dit is nog niet meegenomen in de begroting, omdat er waarschijnlijk nog meer gaat veranderen t.g.v. de 2e lockdown. 

Er wordt begroot met een lichte teruggang van het aantal leden, en iets andere verhouding interne/externe trainers.

Vraag Michel de Groot: moet verhouding interne externe trainers worden goedgekeurd in de ALV? N.a.v. vraag wordt voorgesteld dat het bestuur zelf mag beslissen over het inzetten van 1 of 2 externe trainers. ALV keurt dit goed.

 

Contributie: ongewijzigd. De ALV keurt dit goed, met de aanvulling (naar aanleiding van een vraag) dat de senioren Nevobo de zelfde contributie betalen als de jeugd (zelfde aantal trainingen en dezelfde Nevobo kosten)

 

Invulling van bestuur en kader wordt doorgenomen

Michel de Jong geeft aan dat hij Twitter-beheer zou willen overdragen.

Marcia Dieterman zal naast Facebook en Instagram ook Twitter op zich gaan nemen.

 

Bedankwoordje aftredende kaderleden

Carmen (oprichting, trainerschap en zoveel meer), Silvia (VCP, wedstrijdcommissie)  en Laura (ledenadministratie) worden bedankt voor hun inzet en goede werk in de diverse commissies. 

 

Rondvraag:

Michel de Jong vraagt of het mogelijk is om zolang binnensporten verboden is er een mogelijk is om  t.z.t. evt iets door buitensport in te vullen, een activiteit in het park. Nuvoc probeert buiten te volleyballen op een sportveld.  Bestuur wil dit proberen, maar er is een praktisch probleem dat wij geen buitenmaterialen hebben (om velden op te zetten en lijnen te trekken). Maar het is zinvolle opmerking en het bestuur zal proberen iets te doen. Iets sportiefs voor kinderen in het park, misschien ook recreanten buiten ballen in park zodra het warm genoeg is. Of een online-bingo voor CMV-kids  met een aantal prijzen, bv Hangar trainingsshirt of wat andere dingen. Het bestuur zegt toe te gaan proberen dit in te vullen.

 

Sluiting:

Geen andere punten komen ter tafel. De voorzitter bedankt iedereen voor de deelname en sluit de vergadering.